Bitcoin δυσκολία και διάγραμμα τιμών

Διάγραμμα B. Ωστόσο, η συμβολή του λειτουργικού πλεονάσματος και του εισοδήματος περιουσίας, που τείνουν να συνδέονται στενά με την οικονομική δραστηριότητα, έγινε ελαφρώς αρνητική το , ενώ ήταν θετική από το έως το Ο Δείκτης Εμπιστοσύνης των Καταναλωτών, που καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ο μέσος όρος τεσσάρων επιμέρους δεικτών που αφορούν τις εκτιμήσεις των νοικοκυριών για τις παρελθούσες χρηματοπιστωτικές και οικονομικές εξελίξεις και τις προσδοκίες τους για τις μελλοντικές εξελίξεις μετά από 12 μήνες βλ.

Διάγραμμα Γ. Από την εξέλιξη αυτών των επιμέρους δεικτών διαπιστώνεται ότι τα νοικοκυριά εξέφραζαν σχετικά θετικότερη άποψη για τη δική τους κατάσταση, γεγονός που αντανακλά κυρίως τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας, που έχει θωρακίσει σε μεγάλο βαθμό το εισόδημα των νοικοκυριών απέναντι στην επιβράδυνση της οικονομίας. Σημείωση: Τα στοιχεία της έρευνας έχουν τυποποιηθεί με βάση τον μέσο όρο και την τυπική απόκλιση του ετήσιου ρυθμού αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης από το Οι θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας, παράλληλα με την αύξηση των μισθών και σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης και τη βελτιούμενη χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, εξηγούν εν πολλοίς γιατί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών της ζώνης του ευρώ παρέμεινε υψηλή το , ενισχύοντας την ιδιωτική κατανάλωση.

Καλάθι CryptoMajor

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνύπαρξη ανθεκτικής εγχώριας ζήτησης και ασθενούς εξωτερικής ζήτησης, η ΕΚΤ συνεχίζει να παρακολουθεί προσεκτικά τα εισερχόμενα στοιχεία για να αξιολογεί τον κίνδυνο μετάδοσης αρνητικών επιδράσεων από τον εξωτερικό προς τον εγχώριο τομέα. Ο εξωτερικός τομέας είχε αρνητική καθαρή συμβολή στο ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ το Με εξαίρεση τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, που αυξήθηκαν με βραδύτερο ρυθμό, η μείωση ήταν γενικευμένη, κυρίως εξαιτίας των χαμηλών επιδόσεων των εξαγωγών κεφαλαιακών αγαθών και αυτοκινήτων.

Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ χωρών εντός της ζώνης του ευρώ επίσης μειώθηκαν, με τη μεγαλύτερη πτώση να συγκεντρώνεται στο εμπόριο των ενδιάμεσων αγαθών, αντανακλώντας τα προβλήματα στις αλυσίδες παραγωγής της ζώνης του ευρώ. Οι αγορές εργασίας της ζώνης του ευρώ συνέχισαν να βελτιώνονται το βλ.

Διάγραμμα 7 , στοιχείο που στήριξε καθοριστικά την οικονομική δραστηριότητα το Σύμφωνα με ανάλυση που βασίζεται σε σύνθετους δείκτες της αγοράς εργασίας, η δραστηριότητα στην αγορά εργασίας το β΄ τρίμηνο του διαμορφώθηκε κοντά στο ανώτατο επίπεδο όπου είχε φθάσει προ της κρίσης. Επιπλέον, οι δείκτες δυναμικής της αγοράς εργασίας παρέμειναν πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο τους, παρότι πρόσφατα εξασθένησαν κάπως.

Όμως η διασπορά των ποσοστών ανεργίας μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ παρέμεινε υψηλή. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει αντίκτυπο σε μια σειρά από σημαντικές οικονομικές μεταβλητές που ενδιαφέρουν τη νομισματική πολιτική. Τα εμπειρικά στοιχεία σχετικά με τις επιδράσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού υποδηλώνουν ότι πιθανόν ωθεί ανοδικά την οικονομική δραστηριότητα και την παραγωγικότητα, ενώ η συνολική επίδρασή του στον πληθωρισμό δεν είναι ακόμη σαφής. Διάγραμμα 8. Ενώ οι οικονομίες της ΕΕ είχαν εν πολλοίς παρόμοιες βαθμολογίες ως προς τη συνδεσιμότητα, παρουσίασαν μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις ως προς το ανθρώπινο κεφάλαιο, τη χρήση του διαδικτύου, την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες.

Είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί σημαντικά η εφαρμογή διαρθρωτικών πολιτικών στις χώρες της ζώνης του ευρώ προκειμένου να ενισχυθεί η παραγωγικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της ζώνης του ευρώ, να μειωθεί η διαρθρωτική ανεργία και να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της οικονομίας. Στις πολιτικές αυτές περιλαμβάνονται και διαρθρωτικές πολιτικές με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας, την αύξηση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και συντελεστών παραγωγής και την ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις country-specific recommendations — CSRs παρέχουν συστάσεις πολιτικής που λαμβάνουν υπόψη τις συνθήκες της κάθε χώρας και περιγράφουν τρόπους προκειμένου αυτή να ενισχύσει την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της οικονομίας της.

Τι είναι το Bitcoin; Ο οδηγός αρχαρίων για την κρυπτογράφηση

Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις εγκρίνονται από τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο λόγος του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε ελαφρώς λόγω της ήπιας επεκτατικής κατεύθυνσης της δημοσιονομικής πολιτικής. Η κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ [ 12 ] μετά από μια πενταετία κατά την οποία ήταν σε γενικές γραμμές ουδέτερη, το έγινε επεκτατική, αν και σε ήπιο μόνο βαθμό βλ.

Διάγραμμα 9. Η χαλάρωση της κατεύθυνσης της δημοσιονομικής πολιτικής προσέφερε στήριξη στην οικονομική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ.

Αντανακλούσε δε τα μέτρα επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκαν σε ορισμένες μεγάλες χώρες-μέλη, κυρίως μειώσεις της άμεσης φορολογίας και αυξήσεις των δημόσιων δαπανών. Η χειροτέρευση του δημοσιονομικού αποτελέσματος αντανακλά την πιο επεκτατική κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την εξοικονόμηση δαπανών για τόκους, ενώ η συμβολή των κυκλικών παραγόντων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη.

Δημοσιονομικό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης και κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής. Στη μείωση του συνολικού λόγου του χρέους συνέβαλαν οι ευνοϊκές διαφορές επιτοκίου-ρυθμού ανάπτυξης και τα θετικά, αλλά μειούμενα, πρωτογενή αποτελέσματα σε επιμέρους χώρες. Διάγραμμα Στη μείωση του μετρούμενου πληθωρισμού συνέβαλε κυρίως ο χαμηλότερος πληθωρισμός των τιμών της ενέργειας και των ειδών διατροφής, ενώ ο υποκείμενος πληθωρισμός παρέμεινε υποτονικός.

Οι εξελίξεις στον πληθωρισμό της ενέργειας ευθύνονταν εν πολλοίς για τη μείωση του μέσου μετρούμενου πληθωρισμού το έναντι του Η συμβολή του πληθωρισμού του συνόλου των ειδών διατροφής στον μετρούμενο πληθωρισμό βάσει του ΕνΔΤΚ μειώθηκε σε 0,3 της ποσοστιαίας μονάδας το , από 0,4 της ποσοστιαίας μονάδας το Οι εξελίξεις στον πληθωρισμό του συνόλου των ειδών διατροφής στη διάρκεια του έτους καθορίστηκαν κυρίως από τις εξελίξεις στην ευμετάβλητη συνιστώσα των μη επεξεργασμένων ειδών διατροφής. Οι αυξήσεις στις τιμές παραγωγού των καταναλωτικών ειδών διατροφής και στις διεθνείς τιμές των τροφίμων όπως αποτυπώνονται στις απολαμβανόμενες τιμές παραγωγού στην ΕΕ , δύο προσδιοριστικούς παράγοντες των τιμών των επεξεργασμένων ειδών διατροφής, υποδηλώνουν ότι αυτές οι αυξήσεις στο κόστος δεν μετακυλίστηκαν πλήρως στις τιμές των ειδών διατροφής σε επίπεδο καταναλωτή σε ένα περιβάλλον υψηλού ανταγωνισμού.

Ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ χωρίς τις τιμές της ενέργειας και των ειδών διατροφής, όπως και άλλοι δείκτες του υποκείμενου πληθωρισμού, δεν σημείωσε αξιόλογη μεταβολή κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους και παρέμεινε κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο του, παρά την ελαφρά αύξησή του στο τέλος του Το Πλαίσιο 2 παρακάτω αναλύει τη σχέση μεταξύ του υποκείμενου πληθωρισμού και της οικονομικής δραστηριότητας, όπως επίσης και τις ευρύτερες οικονομικές εξελίξεις από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και εξής.

Οι υποτονικές εξελίξεις στον πληθωρισμό τόσο των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών όσο και των υπηρεσιών συνέβαλαν σε χαμηλά επίπεδα του πληθωρισμού βάσει του ΕνΔΤΚ χωρίς τις τιμές της ενέργειας και των ειδών διατροφής. Σύμφωνα με δείκτες των πιέσεων στις τιμές σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας τιμολόγησης, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών παραγωγού για τα μη διατροφικά καταναλωτικά αγαθά παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός στη διάρκεια του έτους, αλλά ήταν σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο του από το Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι κάποιες από τις αυξήσεις στο κόστος απορροφήθηκαν στο στάδιο της λιανικής πώλησης.

Επιπλέον, αντίθετα με το , ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των εισαγομένων για τα μη διατροφικά καταναλωτικά αγαθά ήταν θετικός το , αντανακλώντας μεταξύ άλλων και την υποτίμηση του ευρώ. Ο πληθωρισμός των τιμών των υπηρεσιών κατέγραψε κάποια μεταβλητότητα που συνδεόταν με εξελίξεις στις τιμές των ταξιδιωτικών υπηρεσιών οφειλόμενες σε στατιστική επίδραση.

Συνολικά, οι αυξήσεις στις τιμές των υπηρεσιών, οι οποίες ως επί το πλείστον έχουν υψηλό περιεχόμενο κόστους εργασίας, συνέχισαν να υπολείπονται του ρυθμού αύξησης των μισθών. Από το ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ χωρίς τις τιμές της ενέργειας και των ειδών διατροφής παραμένει σταθερά κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο του. Παρόλο που αυτό θα μπορούσε κατʼ αρχάς να εξηγηθεί από τον μεγάλο βαθμό υποαπασχόλησης των πόρων στην οικονομία και από άλλους παράγοντες που αμβλύνουν τις πληθωριστικές πιέσεις, η πιο πρόσφατη υποτονικότητα του πληθωρισμού είναι δύσκολο να ερμηνευθεί με βάση μια τυπική καμπύλη Phillips, όπως φαίνεται από το ανερμήνευτο μέρος των εξελίξεων του πληθωρισμού Διάγραμμα Α.

Ως εκ τούτου, προέκυψε η ανάγκη επανεξέτασης αυτής της θεμελιώδους οικονομικής σχέσης. Πηγή: Υπολογισμοί της ΕΚΤ. Σημειώσεις: Οι ράβδοι δείχνουν τις μέσες συμβολές σε πολυάριθμες εξειδικεύσεις του οικονομετρικού υποδείγματος βλ. Bobeica, E. Οι συμβολές βασίζονται στην ομιλία της Yellen, J. Στην ουσία, η καμπύλη Phillips εκφράζει την ιδέα ότι η οικονομική δραστηριότητα και ο συναφής βαθμός στενότητας στις αγορές αγαθών και εργασίας αναμένεται να επηρεάζουν τον πληθωρισμό.

Τα υψηλά επίπεδα υποαπασχόλησης των πόρων στην οικονομία επέδρασαν δυσμενώς στον πληθωρισμό μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Η ζώνη του ευρώ βίωσε και μια δεύτερη ύφεση μεταξύ και , η οποία ερμηνεύει σε μεγάλο βαθμό τα πολύ χαμηλά επίπεδα του υποκείμενου πληθωρισμού από τις αρχές του και εξής.

Εκτός από την οικονομική δραστηριότητα, άλλοι παράγοντες, όπως οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό και οι εξωτερικές τιμές, είναι εξίσου σημαντικοί για την κατανόηση των εξελίξεων στον πληθωρισμό.

4 Κρυπτονομίσματα. 1 Συναλλαγή

Πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τις προσδοκίες των οικονομικών φορέων για τον πληθωρισμό: οι πρόσφατες εξελίξεις στον πληθωρισμό και ιδίως οι διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας επηρεάζουν συνήθως τις προσδοκίες σε βραχείς χρονικούς ορίζοντες, ενώ οι βάσιμες ανησυχίες ως προς την αξιοπιστία και την επιτευξιμότητα του στόχου μιας κεντρικής τράπεζας για τον πληθωρισμό μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τις πιο μακροπρόθεσμες προσδοκίες, παρόλο που οι παράγοντες αυτοί είναι δύσκολο να διαχωριστούν εμπειρικά.

Ωστόσο, η αρνητική επίδραση στον πληθωρισμό που αποδίδεται σε αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις είναι μικρότερη. Τέλος, οι δείκτες εξωτερικών τιμών, όπως των τιμών του πετρελαίου ή οι ευρύτεροι δείκτες για τις τιμές των εισαγομένων, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό ερμηνευτικό παράγοντα των τιμολογιακών αποφάσεων των επιχειρήσεων και κατʼ επέκταση των εξελίξεων του πληθωρισμού, πέραν αυτού που ήδη πιθανόν εξηγείται από την υποαπασχόληση των πόρων στην οικονομία και τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Ενώ οι εξωτερικές τιμές, και ιδιαίτερα οι τιμές της ενέργειας, συνήθως αντικατοπτρίζονται γρήγορα στον μετρούμενο πληθωρισμό, οι έμμεσες επιδράσεις τους στον υποκείμενο πληθωρισμό φαίνεται να είναι περιορισμένες τα τελευταία έτη.

Μια πιθανή εξήγηση θα ήταν ότι οι τυπικοί δείκτες της υποαπασχόλησης των πόρων στην οικονομία δεν αποτυπώνουν όλες τις εξελίξεις στην οικονομική δραστηριότητα που έχουν σημασία για τον πληθωρισμό. Στο πνεύμα αυτό, οι Jarociński and Lenza [ 20 ] καταρτίζουν έναν δείκτη υποαπασχόλησης των πόρων στην οικονομία, ο οποίος είναι ρητώς σχεδιασμένος για την πρόβλεψη του πληθωρισμού. Ένας τέτοιος δείκτης θα συνεπαγόταν πολύ υψηλότερα επίπεδα υποαπασχόλησης των πόρων στην οικονομία από ό,τι ένας πιο τυπικός δείκτης του παραγωγικού κενού.

Σε γενικές γραμμές, η καμπύλη Phillips παραμένει κεντρικό στοιχείο για την ερμηνεία και τη γνωστοποίηση των εξελίξεων του πληθωρισμού, αλλά πρέπει να συμπληρώνεται και με πληροφόρηση από άλλα εργαλεία και προσεγγίσεις, ιδίως υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στον υποκείμενο πληθωρισμό. Οι πιέσεις από την πλευρά του εγχώριου κόστους, όπως μετρούνται από τον ρυθμό ανόδου του αποπληθωριστή του ΑΕΠ, αυξήθηκαν κατά μέσο όρο το με ρυθμό υψηλότερο από τον μέσο όρο του και τον μέσο όρο από το βλ.

Ο ρυθμός αύξησης της μισθολογικής δαπάνης ανά μισθωτό μετριάστηκε εξαιτίας των εξελίξεων στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, [ 21 ] ενώ ο ρυθμός αύξησης των μισθών και των ημερομισθίων επιταχύνθηκε το σε σχέση με το , συμβαδίζοντας με την περαιτέρω μείωση του ποσοστού ανεργίας και παρά την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ βλ. Ενότητα 1. Ωστόσο, ο θετικός μέσος ρυθμός αύξησης της μισθολογικής δαπάνης ανά μισθωτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, καθώς η παραγωγικότητα παρέμεινε στάσιμη το Η επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου του αποπληθωριστή του ΑΕΠ αντανακλούσε όχι μόνο την ταχύτερη άνοδο του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, αλλά και την ανάκαμψη των κερδών μετρούμενων σε όρους ακαθάριστου λειτουργικού πλεονάσματος , τα οποία είχαν μειωθεί αισθητά κατά τη διάρκεια του Δεδομένου ότι η παραγωγικότητα ήταν στάσιμη το , η ανάκαμψη των κερδών το πιθανότατα αντανακλούσε βελτιώσεις στους όρους εμπορίου και εξελίξεις στους τομείς της οικονομίας που επλήγησαν λιγότερο από την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και του διεθνούς εμπορίου.

Οι πιο μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό υποχώρησαν κατά τη διάρκεια του Οι πιο μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό που βασίζονται σε δείκτες της αγοράς, όπως το επιτόκιο των συμφωνιών ανταλλαγής που συνδέονται με τον πληθωρισμό μετά από πέντε έτη και για ορίζοντα πέντε ετών, επίσης υποχώρησαν. Εντούτοις, προς το τέλος του έτους σταθεροποιήθηκαν, αλλά σε χαμηλά επίπεδα. Το οι κύριοι παράγοντες που διαμόρφωσαν τις εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές της ζώνης του ευρώ ήταν οι επιδράσεις της επιβραδυνόμενης οικονομικής δραστηριότητας υπό συνθήκες επίμονα χαμηλού πληθωρισμού, η αβεβαιότητα που συνδεόταν με πολιτικούς παράγοντες και περιστασιακά προκαλούσε ένα κλίμα απροθυμίας ανάληψης κινδύνων, καθώς και η περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Τόσο τα επιτόκια της αγοράς χρήματος όσο και οι αποδόσεις των πιο μακροπρόθεσμων ομολόγων μειώθηκαν σημαντικά, ενώ οι τιμές των μετοχών αυξήθηκαν συνολικά, υποβοηθούμενες από τα χαμηλότερα προεξοφλητικά επιτόκια. Οι ροές εξωτερικής χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ΜΧΕ ουσιαστικά σταθεροποιήθηκαν το πολύ κάτω από το πιο πρόσφατο ανώτατο επίπεδο όπου είχαν φθάσει το , αλλά ο δανεισμός από τις τράπεζες και η έκδοση χρεογράφων παρέμειναν σε θετικά επίπεδα, χάρη στις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, και η καθαρή έκδοση μη εισηγμένων μετοχών ήταν εύρωστη, υποβοηθούμενη από τον αυξημένο αριθμό συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Η συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα από το τραπεζικό σύστημα, σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος ευκαιρίας διακράτησης μέσων που περιλαμβάνονται στο Μ3, συνέβαλε στη διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια. Οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης αντανακλούσαν τη διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ και τη δυνατότητα του τραπεζικού συστήματος να τη μετακυλίει στα επιτόκια χορηγήσεων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Οι υψηλότερες αποτιμήσεις των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των ακινήτων στήριξαν τον πλούτο των νοικοκυριών, γεγονός που με τη σειρά του υποβοήθησε την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν σημαντικά το , αν και άρχισαν να ανακάμπτουν από τον Σεπτέμβριο. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν σημαντικά το , με τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων τίτλων να διαμορφώνονται σε αρνητικά επίπεδα στη διάρκεια του καλοκαιριού. Η μείωση αυτή αντανακλούσε τις αυξανόμενες ανησυχίες για την έκταση και τη διάρκεια της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας στη ζώνη του ευρώ και για την επίπτωσή της στην εξέλιξη του πληθωρισμού.

Η διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ, η αύξηση των εκτιμώμενων κινδύνων παγκοσμίως σε συνάρτηση με τις εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας και το Brexit, καθώς και οι ενισχυόμενες προσδοκίες των χρηματοπιστωτικών αγορών για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ συνέβαλαν επίσης στη μείωση των επιτοκίων μηδενικού κινδύνου στη ζώνη του ευρώ. Μετά την ανακοίνωση της δέσμης μέτρων για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο, τα κάπως πιο θετικά μακροοικονομικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν για τη ζώνη του ευρώ και η σταθεροποίηση, έως έναν βαθμό, των εκτιμώμενων κινδύνων παγκοσμίως συνέβαλαν στη σταδιακή ανάκαμψη των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ.

Η διαφορά απόδοσης μεταξύ των δεκαετών κρατικών ομολόγων των επιμέρους χωρών της ζώνης του ευρώ και του αντίστοιχου γερμανικού μειώθηκε, μάλιστα για ορισμένες χώρες σημαντικά, λόγω υποχώρησης της αβεβαιότητας σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική. Σημειώσεις: Τα στοιχεία για τη ζώνη του ευρώ αφορούν τον σταθμισμένο ως προς το ΑΕΠ μέσο όρο των αποδόσεων των 10ετών κρατικών ομολόγων.

Το Καλάθι CryptoMajor

Το οι τιμές των μετοχών στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκαν σημαντικά. Τα χαμηλότερα προεξοφλητικά επιτόκια ήταν ο κύριος παράγοντας που συνέβαλε στην εξέλιξη των τιμών των μετοχών, ενώ οι προσδοκίες για τα κέρδη παρέμειναν χαμηλές και οι αυξομειώσεις των ασφαλίστρων κινδύνου — που σχετίζονταν πρωτίστως με τις εκάστοτε εξελίξεις στην εμπορική διένεξη ΗΠΑ-Κίνας και στις διαπραγματεύσεις για το Brexit — επηρέασαν δυσμενώς τις μετοχές. Πηγή: Thomson Reuters Datastream. Οι καθαρές ροές χρηματοδότησης των ΜΧΕ μέσω τραπεζικού δανεισμού και μέσω της έκδοσης χρεογράφων παρέμειναν θετικές.

Οι ροές εξωτερικής χρηματοδότησης των ΜΧΕ ουσιαστικά σταθεροποιήθηκαν το , πολύ κάτω από το πιο πρόσφατο ανώτατο επίπεδο όπου είχαν φθάσει το βλ. Πάντως, οι καθαρές ροές χρηματοδότησης μέσω τραπεζικού δανεισμού και μέσω της έκδοσης χρεογράφων παρέμειναν θετικές, χάρη στις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, και η καθαρή έκδοση μη εισηγμένων μετοχών ήταν αρκετά ισχυρή, υποβοηθούμενη από τον αυξημένο αριθμό συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Αντίθετα, επιβράδυνση σημείωσε η προσφυγή στις άλλες πηγές χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων των ενδοομιλικών δανείων και των εμπορικών πιστώσεων , ενώ η καθαρή έκδοση εισηγμένων μετοχών μειώθηκε αντανακλώντας το υψηλότερο κόστος της έκδοσης μετοχών συγκριτικά με άλλες πηγές χρηματοδότησης.


  1. Πόσο κοστίζει ο Bitcoin.
  2. Bitcoin όπου μπορώ να αγοράσω?
  3. Bitcoin: Έξι λόγοι για τους οποίους βρίσκεται στα υψηλά του 2017 και μία προειδοποίηση?

Τα επιτόκια τραπεζικών χορηγήσεων μειώθηκαν περαιτέρω — συμβαδίζοντας σε γενικές γραμμές με τα επιτόκια της αγοράς χρήματος — σε νέα ιστορικώς χαμηλά επίπεδα στη διάρκεια του Η περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ το μεταδόθηκε στις συνθήκες χρηματοδότησης, οι οποίες έγιναν πιο ευνοϊκές. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι ορισμένα από τα μέτρα που θεσπίστηκαν το — όπως η τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης TLTRO III και το σύστημα δύο βαθμίδων για το επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υπερβάλλοντα αποθεματικά — αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της ικανότητας των τραπεζών να επιτελέσουν τον διαμεσολαβητικό τους ρόλο βλ.

Ενότητα 2. Ταυτόχρονα, το τραπεζικό σύστημα σημείωσε περαιτέρω πρόοδο στην εξυγίανση των ισολογισμών, με ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης και βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού. Καθαρές ροές εξωτερικής χρηματοδότησης προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις στη ζώνη του ευρώ. Πηγές: Eurostat και ΕΚΤ. Τα δάνεια από ΝΧΙ νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα δάνεια από μη ΝΧΙ είναι διορθωμένα ως προς τις πωλήσεις και τιτλοποιήσεις δανείων. Περιλαμβάνουν τα ενδοομιλικά δάνεια και τις εμπορικές πιστώσεις.

Πιο πρόσφατες παρατηρήσεις: γ΄ τρίμηνο Ο πλούτος των νοικοκυριών επηρεάστηκε θετικά από τις υψηλότερες αποτιμήσεις των πραγματικών και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Ο καθαρός πλούτος των νοικοκυριών αυξήθηκε έντονα τα τρία πρώτα τρίμηνα του , στηρίζοντας έτσι την ιδιωτική κατανάλωση. Παρά τον μετριασμό του δυναμισμού των αγορών κατοικιών, ο καθαρός πλούτος επηρεάστηκε θετικά από τις περαιτέρω αυξήσεις των τιμών των κατοικιών, με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να καταγράψουν σημαντικές υπεραξίες επί των ακινήτων που κατέχουν.

Επιπλέον, τα νοικοκυριά κατέγραψαν σημαντικές υπεραξίες και επί των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν. Επιπρόσθετα, η άνοδος των τιμών των κατοικιών και οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης συνέβαλαν στη συνεχιζόμενη βαθμιαία ανοδική τάση του ετήσιου ρυθμού αύξησης των τραπεζικών δανείων προς τα νοικοκυριά για αγορά κατοικίας. Η ακαθάριστη δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών — μετρούμενη ως ποσοστό του ονομαστικού ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματός τους — παρέμεινε αρκετά υψηλότερη σε σχέση με τον προ κρίσης μέσο όρο της.

Η πιστωτική επέκταση παρέμεινε ο σημαντικότερος παράγοντας ανόδου της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια βλ.