Bitcoin ιδιωτική υποστήριξη κίνδυνων

Εισάγονται υποχρεώσεις εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, τόσο για τους παρόχους ανταλλαγής μεταξύ εικονικών και παραστατικών νομισμάτων Bitcoin , όσο και για τους παρόχους θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών, προκειμένου να μπορούν να εντοπίζονται οι χρήστες εικονικών νομισμάτων.


 • Account Options.
 • KPMG Personalization;
 • Συμμόρφωση και παρακολούθηση - Deal Advisory - KPMG Greece.
 • bitcoin πορτοφόλι hack δωρεάν.
 • προσέξτε αυτούς τους κινδύνους πριν επενδύσετε σε bitcoin ή αιθέρα.
 • Ποιο είναι το καλύτερο πορτοφόλι bitcoin?

Επίσης, εισάγεται η υποχρέωση δημιουργίας μητρώου για την εγγραφή τους. Η αρμοδιότητα για την άσκηση της εποπτείας καθώς και η δημιουργία μητρώου ανατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στόχος είναι να περιοριστεί η ανωνυμία που υφίσταται μέχρι σήμερα στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, η οποία έχει δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για συναλλαγές εγκληματικών ενεργειών και ξεπλύματος χρήματος, σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα η συγκεκριμένη νομοθετική πρόβλεψη αποτελεί την πρώτη προσπάθεια ρύθμισης ως προς τα ψηφιακά νομίσματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Περιορίζονται οι συναλλαγές που μπορούν να πραγματοποιηθούν με προπληρωμένες ανώνυμες κάρτες. Συγκεκριμένα, μειώνεται το όριο ελέγχου και αναγνώρισης από τα ευρώ στα ευρώ, με παράλληλη διεύρυνση των απαιτήσεων επαλήθευσης της ταυτότητας των πελατών για στιγμιαίες πληρωμές. Μάλιστα, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων, η χώρα μας, κατά την ενσωμάτωση, αυστηροποίησε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, προβλέποντας πως τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί της χώρας θα δέχονται τις πληρωμές που θα πραγματοποιούνται με ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες μόνο εφόσον αυτές έχουν εκδοθεί από υπόχρεα πρόσωπα με εγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στον προσδιορισμό των ειδικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που συνιστούν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, όπως αυτό ορίζεται στο Νόμο.

Συγκεκριμένα, καταρτίζεται κατάλογος που καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες όσων προσώπων ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, και με βάση τα οποία θα κρίνεται εάν αυτά τα πρόσωπα θα πρέπει να υπάγονται σε καθεστώς στενότερης παρακολούθησης για τον εντοπισμό αδικημάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Ο κατάλογος αυτός αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα 11 καλύτερα πορτοφολια υλισμικού & εφαρμογές για το

Θεσπίζεται το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών ως ο κεντρικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων, για την έγκαιρη εξακρίβωση οποιωνδήποτε προσώπων κατέχουν ή ελέγχουν τραπεζικούς λογαριασμούς και λοιπά τραπεζικά προϊόντα. Για τους παραβάτες προβλέπονται σημαντικές ποινές και πρόστιμα. Ενισχύεται ο ρόλος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία αποκτά άμεση πρόσβαση σε μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών, για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων της.

Ενθαρρύνεται, μέσω ειδικών ρυθμίσεων, η ανταλλαγή πληροφοριών, με σκοπό τη στενότερη και συστηματικότερη συνεργασία των αρχών προληπτικής εποπτείας και των αρμόδιων αρχών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και με τα αντίστοιχα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, δεδομένου ότι αδυναμίες σε επίπεδο καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος επιφέρουν συστημικές επιπτώσεις που κατά συνέπεια απειλούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, προβλέπεται συνεργασία μεταξύ του προληπτικού επόπτη και των αρμόδιων αρχών καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Στόχος αυτών των διατάξεων είναι να εντοπιστούν, να αποτραπούν και να διακοπούν ύποπτες συναλλαγές με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε «τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου». Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με στόχο την αποτελεσματικότερη εποπτεία κεφαλαίων που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εξέρχονται από αυτήν. Η θέσπιση ενιαίου καταλόγου αυτών των χωρών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως στόχο να αποτρέψει ή τουλάχιστον να περιορίσει τον κίνδυνο forum shopping, δηλαδή επιλογής της χώρας με το πιο επιεικές νομοθετικό πλαίσιο μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών.


 • Το Καλύτερο Πορτοφόλι για.
 • Αναζήτηση Google και τιμή Bitcoin?
 • Οι τράπεζες που αποδέχονται κρυπτογράφηση όπως το Bitcoin!
 • Δεν έλαβε χρυσό bitcoin.
 • Τα όνειρα ζωντανεύουν στις Κυκλάδες.
 • Οι τράπεζες που δέχονται Bitcoin και άλλες Cryptocurrency.

Κατά συνέπεια, αποφεύγονται αδυναμίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τρομοκράτες ή όσοι διοχετεύουν τα χρήματά τους σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλέπονται μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων εργαζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι υπόχρεων προσώπων για την καλόπιστη γνωστοποίηση πληροφοριών προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ή εντός του υπόχρεου προσώπου.

Με βάση το νέο πλαίσιο, τα πρόσωπα αυτά, εφόσον αναφέρουν τις υπόνοιές τους, έχουν δικαίωμα καταγγελίας και τυγχάνουν νομικής προστασίας από την έκθεσή τους σε απειλές, αντίποινα ή εχθρικές ενέργειες, ιδίως δε από εργασιακές ενέργειες που είναι δυσμενείς ή εισάγουν διακρίσεις. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,. Μέσα στην υγειονομική κρίση, το τελευταίο εξάμηνο, το Υπουργείο Οικονομικών συνέχισε την υλοποίηση της μεταρρυθμιστικής του ατζέντας. Αναβάθμισε και εκσυγχρόνισε το θεσμικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση και την Κεφαλαιαγορά.

Προώθησε φορολογικές μεταρρυθμίσεις, με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας. Εισήγαγε ένα νέο πρόγραμμα για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς επιπτώσεις του κορονοϊού. Και σήμερα προχωράει σε μία ακόμη μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία, προωθώντας την περαιτέρω ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Με όραμα, σχέδιο, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και σκληρή δουλειά, προχωράμε, βήμα-βήμα, ξεπερνώντας τις μεγάλες, αλλά πρόσκαιρες δυσκολίες. English Ελληνικά. Όλα Αυτό το site. Οικονομικής Πολιτικής Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής Γ. Εκτός από τα μέτρα που θεσπίστηκαν από τρίτες χώρες, διεθνείς οργανισμοί, όπως το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών και η ομάδα εργασίας της G7 για τα σταθερά κρυπτονομίσματα μεταξύ πολλών άλλων έχουν πρωτοστατήσει στις προσπάθειες για τη διαμόρφωση μιας έξυπνης κανονιστικής προσέγγισης των ψηφιακών οικονομικών.

Οι βασικές προτεραιότητες της παρούσας έκθεσης είναι η στόχευση των βασικών τομέων που απαιτούν μια πανευρωπαϊκή ρυθμιστική απόκριση στα ψηφιακά οικονομικά. Η έκθεση πραγματεύεται 3 θέματα που πρέπει εξεταστούν για την ανάληψη νομοθετικής δράσης: τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο και τα δεδομένα.

Οι τομείς αυτοί βρίσκονται στο επίκεντρο της μελλοντικής ανάπτυξης του ψηφιακού χρηματοοικονομικού τομέα στην Ευρώπη. Καθορισμός πλαισίου για τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού. Η εμφάνιση διαφορετικών κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού και η επέκταση των συναλλαγών στις οποίες ενέχονται έχει προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με τον δυνητικό τους αντίκτυπο στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Για τον λόγο αυτό, δεδομένου ότι η αγορά κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού, η οποία επί του παρόντος περιλαμβάνει κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού με χρηματιστηριακή αξία άνω των δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως [29] , εξακολουθεί να μεγεθύνεται, είναι σημαντικό να είμαστε έτοιμοι, εντός της Ευρώπης, να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρουν, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Επιπλέον, οι δυνητικοί κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα αυξάνονται λόγω της έλλειψης ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου.

Συμμόρφωση και παρακολούθηση

Αυτό ισχύει στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τα ρυθμιστικά καθεστώτα είναι κατακερματισμένα και γενικά παρωχημένα και, ως εκ τούτου, δεν αξιολογούν αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της επέκτασης της χρήσης κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού που θα εξετάζει τον δυνητικό αντίκτυπό τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές, κατατάσσοντάς τα ανάλογα.

Το παρόν σχέδιο έκθεσης καλεί την Επιτροπή να αρχίσει να εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί μια ταξινόμηση όσον αφορά τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού και να διατυπώσει έναν κοινό ορισμό σχετικά με το πλέον κατάλληλο σημείο εκκίνησης. Μια τέτοια πανευρωπαϊκή ταξινόμηση των κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού θα ενίσχυε τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών περιοχών δικαιοδοσίας και θα παρείχε ασφάλεια δικαίου στους φορείς της αγοράς.

Κάθε υπόδειγμα ταξινόμησης θα πρέπει να επιδέχεται επέκταση, δεδομένου ότι τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού είναι πιθανό να παρουσιάσουν εξέλιξη κατά τα επόμενα έτη, η οποία θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκτός από τον ορισμό των κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού, κάθε κανονιστική πρωτοβουλία θα πρέπει πρωτίστως να αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών κινδύνων που προκύπτουν από την επέκταση της χρήσης κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και στην εξασφάλιση της δυνατότητας έγκαιρου εντοπισμού των νέων κινδύνων.

Οι κίνδυνοι που ανακύπτουν από την αυξημένη έκθεση του τραπεζικού τομέα στα διαθέσιμα σε κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν κατάλληλα. Οι ίσοι όροι ανταγωνισμού αποτελούν προϋπόθεση για να εξασφαλιστεί ότι οι πράξεις θα τυγχάνουν της ίδιας ρυθμιστικής μεταχείρισης, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι εν λόγω πράξεις. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εξεταστεί με ποιον τρόπο μπορεί να προσαρμοστεί η ισχύουσα νομοθεσία ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν κενά ή ελλείψεις όσον αφορά τη χρήση των κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού.

Σε κάθε περίπτωση, κατά την ανάπτυξη ενός ορισμού και την εξέταση της δυνατότητας μιας μελλοντικής ταξινόμησης για τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού, θα πρέπει, ως νομοθέτες, να αναγνωρίσουμε ότι τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού είναι πιθανό να εξελιχθούν βραχυπρόθεσμα. Η μελλοντική καινοτομία στον χρηματοπιστωτικό τομέα θα μπορούσε να διευρύνει το πεδίο των στοιχείων του ενεργητικού αυτού του είδους, ή ακόμη και να τροποποιήσει τη φύση και τις πιθανές χρήσεις τους, με αποτέλεσμα οι ρυθμιστικές αρχές να πρέπει να αναπτύξουν μια ευέλικτη κανονιστική προσέγγιση των κρυπτο-στοιχείων του ενεργητικού.

Η εξέλιξή τους δεν θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί παρωχημένο ολόκληρο το κανονιστικό πλαίσιο. Είναι επομένως αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει κανονιστική ασφάλεια για τα κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού από τη στιγμή της έκδοσής τους.

Πλάτων. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.

Θα ήταν αναγκαίο να εξασφαλιστεί, στο νομοθετικό πλαίσιο, ότι οι επενδυτές και οι καταναλωτές θα προστατεύονται επαρκώς όταν πραγματοποιούν συναλλαγές με κρυπτο-στοιχεία του ενεργητικού ή όταν έχουν τέτοια στοιχεία στην κατοχή τους. Για να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία των επενδυτών και των καταναλωτών, θα πρέπει να προσαρμοστούν οι υποχρεώσεις εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη και η εποπτεία της υποκείμενης τεχνολογίας. Δεδομένου ότι βασιζόμαστε όλο και περισσότερο στην τεχνολογία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, είναι επίσης σημαντικό να ενισχύσουν οι επιχειρήσεις την ανθεκτικότητά τους στον κυβερνοχώρο προκειμένου να καταπολεμηθούν πιθανές διαταραχές λόγω εσωτερικών αδυναμιών ή εξωτερικών παραγόντων.

Η Επιτροπή θα πρέπει, επομένως, να προτείνει στοχευμένα μέτρα για την αύξηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μέσω της αντιμετώπισης των ασυνεπειών και ελλείψεων στην ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία θα εφαρμοστούν στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ως εκ τούτου, θα ήταν ενδεχομένως σκόπιμο να προταθεί ένα πλαίσιο το οποίο θα εφαρμόζεται πρωτίστως στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση των ισχυόντων κανόνων, εστιάζοντας παράλληλα στις ανησυχίες που σχετίζονται με τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Επιπλέον, η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΤΠΕ κατέστησε αναγκαία την αντιμετώπιση των ασυνεπειών και ελλείψεων στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο που αποκαλύφθηκαν κατά την εφαρμογή του. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε νομοθετική αλλαγή στον τομέα των ΤΠΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί στον εκσυγχρονισμό του· με την ευθυγράμμιση των κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων υπό το φως προηγούμενων περιστατικών· με την ενίσχυση της εποπτείας των τρίτων παρόχων υπηρεσιών ΤΠΕ κρίσιμης σημασίας· και με την ανάπτυξη κοινού πλαισίου σχετικά με τη διείσδυση και τη διενέργεια δοκιμών για την εξακρίβωση της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας σε όλους τους χρηματοπιστωτικούς τομείς·.

Η παρούσα έκθεση καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτές τις ανησυχίες, ενθαρρύνοντας παράλληλα τον πρόσθετο συντονισμό μεταξύ των εθνικών και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών. Η καινοτομία που βασίζεται στα δεδομένα αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Προκειμένου η ΕΕ να επωφεληθεί από αυτή την ανάπτυξη, είναι σημαντικό να υπάρχουν για κάθε τομέα κατάλληλες πολιτικές για τα δεδομένα, ώστε να καλλιεργείται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών μέσω των υφιστάμενων πλαισίων, όπως ο ΓΚΠΔ και, παράλληλα να μπορούν οι επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα να επωφελούνται από την ανταλλαγή δεδομένων σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.

Για τον λόγο αυτό, στον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα, είναι σημαντικό να θέσουμε σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία θα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για ένα ευρύ φάσμα οντοτήτων, από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ έως τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η ανταλλαγή δεδομένων, στο πλαίσιο αυτό, θα εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να καινοτομούν και να επεκτείνονται τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης. Οι κατάλληλες πολιτικές θα εξασφαλίσουν ότι οι ασυμμετρίες και οι κίνδυνοι θα μειωθούν παράλληλα, ενώ η έλλειψη ποιοτικών και προσιτών δεδομένων θα μπορούσε να εμποδίσει την επέκταση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Κατά συνέπεια, η επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί βασικό στοιχείο των ψηφιακών οικονομικών, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συμπερίληψη συνεκτικών και τεχνολογικά ουδέτερων μέτρων που να αποσκοπούν στη διασφάλιση κατάλληλης επεξεργασίας των δεδομένων στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Επιπλέον, ο παραδοσιακός ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιου φορέα καθορισμού προτύπων όσον αφορά τα δεδομένα απαιτεί μια φιλόδοξη ρυθμιστική προσέγγιση της διαχείρισης δεδομένων από τις χρηματοπιστωτικές οντότητες, όπου η προστασία των καταναλωτών θα αποτελεί προτεραιότητα για τους νομοθέτες, καθώς τα δεδομένα των καταναλωτών που είναι πλέον ιδιαίτερα χρήσιμα λαμβανομένων υπόψη των αναδυόμενων τεχνολογικών μέσων που επιτρέπουν την ανάλυσή τους τα αποκαλούμενα «μαζικά δεδομένα» χρησιμοποιούνται ήδη από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Είναι αναγκαία η ενισχυμένη εποπτεία αυτής της χρήσης, ιδίως εάν είναι διαμορφωμένη κατά τρόπο που να στοχεύει στην αδιαφάνεια των μοντέλων, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δίκαιη πρόσβαση των χρηματοοικονομικών παραγόντων στα συναφή δεδομένα. Τέλος, η έκθεση καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τη δυνατότητα θέσπισης ενός πλαισίου για την ψηφιακή ένταξη στο πελατολόγιο, καθώς και για τη χρήση ψηφιακών χρηματοπιστωτικών ταυτοτήτων που να λαμβάνει επίσης υπόψη τα ισχύοντα εθνικά μέτρα, δεδομένου ότι ένα τέτοιο πλαίσιο θα διευκόλυνε την χρηματοοικονομική ένταξη και τη διασυνοριακή παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ενιαία αγορά.

Ημερομηνία έγκρισης.


 • Η τιμή του Bitcoin κερδίζει ρυθμό.
 • {{vm.title}};
 • Bitcoin - κρυπτονομίσματα, η τεχνολογία στην οποία στηρίζονται | Capital.
 • Τι σημαίνει η BTC στη γραφή.
 • Κύριος χτυπητήρι!
 • , είναι όλο και πιο απίθανο.;

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας. Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία. Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία. Johan Van Overtveldt. Chris MacManus.