Δωρεάν πισίνα εξόρυξης μετρητών Bitcoin

Το Bitcoin δεν είναι ανώνυ- μο και η ανωνυμία δεν είχε συμπεριληφθεί σαν ένας από του στόχους κατά τη σχεδίαση του S. Nakamoto, no date. Συχνά υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι το Bitcoin είναι ανώνυμο επειδή είναι εφικτό να στείλει ή να λάβει κάποιος bitcoins χωρίς να χρειαστεί να δώσει κάποια πληροφορία πιστοποίησης, παρά μόνο τον κωδι- κοποιημένο αριθμό του ψηφιακού πορτοφολιού του.

Ωστόσο αν θέλει κάποιος να πετύχει πλήρη μορφή ανω- νυμίας, υπάρχουν ιστοσελίδες που το προσφέρουν αυτό, αλλά η διαδικασία αυτή εγκυμονεί κινδύνους να χάσου- με τα Bitcoin μας επειδή πρέπει να τα εμπιστευτούμε σε τρίτους, χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα Mixing Services. Όπως θα δούμε παρακάτω στη διαδικασία της εξόρυξης, η διαφάνεια είναι επίσης ένα από τα χαρακτηριστικά του Bitcoin. Άρα μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι το Bitcoin είναι ένα νόμισμα που χρησιμοποιεί ψευδώνυμα και ο καθέ- νας μας μπορεί να έχει το δικό του ψηφιακό πορτοφόλι χωρίς να χρειάζεται να δώσει προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης.

Το λογιστικό βι- βλίο ledger , που έχει καταγεγραμμένες όλες τις συναλ- λαγές που έχουν γίνει από τη πρώτη μέρα δημιουργίας του Bitcoin, είναι μια μεγάλη λίστα από πολλά blocks που συνδέονται μεταξύ τους και ονομάζεται η αλυσίδα των blocks block chain.


 1. Δημιουργήστε κώδικα QR από τη διεύθυνση BTC.
 2. Τιμή αύξησης της τιμής Bitcoin.
 3. Πώς να στείλετε bitcoins από zebpay.

Περίπου ανά 10 λεπτά δημιουργείται ένα νέο block που έχει αποθηκευμένες νέες πληροφορίες εκκρεμών συναλλαγών και προστίθεται στο τέλος της αλυσίδας των blocks. Η αλυσίδα των blocks ανανεώνεται συνεχώς με τις νέες ενημερώσεις των ολοκληρωμένων συναλλα- γών και είναι σε ψηφιακή μορφή δημόσια για όλους τους χρήστες στο δίκτυο του Bitcoin. Αξίζει να σημειωθεί ότι οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί το δίκτυο του bitcoin, μπο- ρεί να δει οποιαδήποτε συναλλαγή που έχει πραγματο- ποιηθεί στο παρελθόν όπως και το ποσόν των bitcoins που κατέχει ο κάθε χρήστης.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα προσωπικά στοιχεία του κάθε χρήστη δε φαίνονται παρά μόνο μια κωδικοποιη- μένη αλφαριθμητική ακο- λουθία που τον αντιπροσω- πεύει. Για τον λόγο αυτό λέ- με ότι το Bitcoin είναι ψευδώνυμο και όχι ανώνυμο. Τα αρχεία είναι όλα ψηφιακά και πρέπει να είμαστε σίγουροι για την αυθεντικότητά τους και πως δεν έχουν τροποποιηθεί σκοπίμως από κάποιους για εξαπάτηση. Η διασφάλιση της αυθεντικότητας του λογιστικού βιβλίου που έχει καταγεγραμμένες όλες τις συναλλαγές στην ιστορία του Bitcoin, γίνεται μέσω της εξόρυξης mining.

Η εξόρυξη διασφαλίζει την εγκυρότητα των πληρο- φορίων των συναλλαγών και τη δημιουργία νέων Bit- coin, διαδικασία που συμβάλλει ταυτόχρονα και στην αύξηση της ρευστότητας του νομίσματος αυτού. Οποιοσδήποτε χρήστης με ψηφιακό πορτοφόλι Bit- coin μπορεί εθελοντικά, χωρίς να είναι απαραίτητο, να λάβει μέρος στη διαδικασία της εξόρυξης. Στη περίπτω- ση αυτή ο χρήστης θα ονομάζεται εξορύχος miner. Μέσω της εξόρυξης οι πληροφορίες των συναλλαγών που βρίσκονται σε ένα block, κωδικοποιούνται καθώς μετατρέπονται σε ένα αλφαριθμητικό αποτέλεσμα με τη χρήση κρυπτογραφίας.

Το αλφαριθμητικό αποτέλεσμα λέγεται hash και αυτή είναι η μορφή με την οποία οι πληροφορίες αποθηκεύονται στο block. Οι hashes είναι μοναδικές και εύκολα δημιουργήσιμες από τους υπολο- γιστές ανεξάρτητα από το μέγεθος των πληροφοριών. Η hash του κάθε block συνδέεται με τη hash του προηγού- μενου block έτσι ώστε να υπάρχει ενημέρωση του υπο- λοίπου στα ψηφιακά πορτοφόλια που συμμετέχουν σε κάποια συναλλαγή. Όταν κάποιος προσπαθήσει να τρο- ποποιήσει μια υπάρχουσα hash δηλαδή να εξαπατήσει σε κάποια συναλλαγή , η τροποποιημένη μη-αληθής hash εντοπίζετε από τους εξορύχους miners και τόσο το block με τη πλαστή hash, όσο και τα επακόλουθα blocks που συνδέονται με αυτό ακυρώνονται.

Το μόνο που πρέπει να κάνουν οι εξορύχοι για να συμμετάσχουν στη διαδικασία της εξόρυξης, είναι να επιτρέπουν εκούσια στο δίκτυο του Bitcoin να χρησιμο- ποιεί τη κεντρική μονάδα επεξεργασίας CPU του υπο- λογιστή τους για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων μαθηματικής κρυπτογραφίας προκειμένου να γίνεται επιβεβαίωση των Bitcoin συναλλαγών που είναι σε εξέ- λιξη.

Οι εξορύχοι επιλέγουν αν ο υπολογιστής τους θα κάνει εξόρυξη αποκλειστι- κά «μόνος» του ή σε συνερ- γασία με άλλους υπολογι- στές άλλων εξορύχων. Ο εξορύχος σε αυτή την περί- πτωση επιλέγει σε ποια ομάδα υπολογιστών θα βά- λει τον υπολογιστή του να κάνει εξόρυξη και η κάθε μια από αυτές τις ομάδες υπο- λογιστών ονομάζεται πισίνα εξόρυξης mining pool. Οι υπολογιστές των εξορύχων που βρίσκονται στην ίδια πισίνα εξόρυξης, μοιράζονται μαζί τα αποτελέσματά τους για τα μαθηματικά προβλήματα κρυπτογραφίας προκειμένου να δημιουργούν επιτυχώς και γρήγορα hashes, συνεπώς και καινούρια blocks.

Τι είναι bitcoin.

Οπότε η απάντηση στο εύλογο ερώτημα: Πως ελέγ- χονται όλες οι συναλλαγές μέσα στο δίκτυο του Bitcoin; είναι πωςοιυπολογιστέςτωνεξορύχωνφροντίζουνγιααυτό! Σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την εξόρυξη, ο αριθμός των νέων bitcoins που δημιουργούνται υπό- διπλασιάζεται ανά 4 χρόνια.

Πώς να επιλέξετε μια πισίνα

Το καλοκαίρι του στις 23 Ιουλίου θα γίνει ο δεύτερος υποδιπλασιασμός. Πιο συγκεκριμένα, όταν ξεκίνησε η κυκλοφορία του Bitcoin, 50 νέα Bitcoin δημιουργούνταν ανά 10 λεπτά μέσω της εξόρυξης από τους εξορύχους. Σήμερα δημιουργούνται 25 νέα bitcoin ανά 10 λεπτά και στις 23 Ιουλίου του θα πέσει ο αριθμός των νέων bitcoins που θα δημιουρ- γούνται στα 12,5 ανά 10 λεπτά.

Αυτή τη στιγμή είναι σε κυκλο- φορία πάνω από 15 εκατομμύρια bitcoin. Με αυτό το τρόπο το Bitcoin καταφέρνει να αντιμε- τωπίσει το πρόβλημα της πιθανής μείωσης της διαχρονι- κής αξίας του νομίσματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι ένα από τα βασικά μειονεκτήματα των παραστατικών χρη- μάτων είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες, στα πλαίσια της νομισματικής τους πολιτικής, μπορούν να τυπώσουν όσα νέα χρήματα επιθυμούν και αν τυπώσουν πολλά, οι νό- μοι της προσφοράς και της ζήτησης βεβαιώνουν ότι η πραγματική αξία του νομίσματός τους θα μειωθεί και πολλές φορές με δραματικό τρόπο.

Σύμφωνα με μια έρευνα του σε παραστατι- κά χρήματα από το DollarDaze. Οι κύριοι λόγοι αποτυχίας των παραστατικών χρημά- των φαίνεται να είναι ο υπερπληθωρισμός, οι πόλεμοι και φυσικά η τάση των κεντρικών τραπεζών να εκδίδουν ανεξέλεγκτα πολλές φορές, όσα χρήματα θέλουν. Τελικά η εξόρυξη είναι ένας διαγωνισμός, μια λοτα- ρία θα μπορούσαμε να πούμε, όπου είναι τυχαίο ποιος εξορύχος θα επιβεβαιώσει κάποια συναλλαγή. Οι υπολο- γιστές των τυχαία επιλεγμένων εξορύχων που θα συμ- βάλουν στην έγκριση μιας συναλλαγής, θα ανταμείβο- νται με ένα μέρος από τα νέα bitcoins που θα δημιουρ- γούνται ανάλογα με την ποσοστιαία συμβολή τους στην επίλυση των μαθηματικών προβλημάτων κρυπτογραφί- ας.

Έτσι όπως είναι σχεδιασμένο το πρωτόκολλο του Bitcoin αυτή τη στιγμή, μετά από το θα έχουν πα- ραχθεί όλα τα Bitcoin και οι εξορύχοι θα παίρνουν απο- κλειστικά σαν ανταμοιβή το ποσοστό προμήθειας από τις συναλλαγές που εγκρίνουν. Ο Satoshi Nakamoto θέσπισε τους κανόνες που αφο- ρούν το Bitcoin με τέτοιο τρόπο ώστε να το προσομοιά- σει με το χρυσό. Υπάρχουν περιορισμένα αποθέματα χρυσού στο κόσμο και για κάθε γραμμάριο χρυσού που γίνεται εξόρυξη τόσο δυσκολότερο είναι να εξορυχθεί ο υπολειπόμενος.

Αντίστοιχα ο μέγιστος αριθμός bitcoin που θα υπάρξει είναι 21 εκατομμύρια το και όσο περνάει ο χρόνος η εξόρυξη νέων bitcoins από τους χρή- στες, θα γίνεται όλο και πιο πολύ ανταγωνιστική και όπως εξηγείται παρακάτω λιγότερο επικερδής. Εξαιτίας αυτής της περιορισμένης παραγωγής, ένας από τους λό- γους που ο χρυσός έχει καταφέρει να διατηρήσει την αξία του για πολλά χρόνια είναι τα περιορισμένα του αποθέματα και οι υποστηρικτές των ψηφιακών νομι- σμάτων ευελπιστούν ότι το ίδιο θα συμβεί και με το Bitcoin. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η εξόρυξη είναι η πιο σημα- ντική διαδικασία για το Bitcoin, αφού δημιουργούνται νέα bitcoins στην αγορά συμβάλλοντας στην ρευστότη- τα και στην ομαλή εκπλήρωση των συναλλαγών όλου του δικτύου.

Συνοπτικά καταγράφονται στον ακόλουθο Πίνακα 1 τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Bitcoin. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώ- νεται και από τον Yermack όπου σημειώνει ότι οι αγοραστές του Bitcoin, το χρησιμοποιούν κυρίως ως μια επένδυση παρά σαν ένα νόμισμα, Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα από το CoinDesk, αυξάνονται σημαντικά οι ρυθμοί αφομοίωσης του Bit- coin ως μέσο συναλλαγών. Πράγματι, ο μέσος όρος του ημερήσιου αριθμού των συναλλαγών που γίνονταν με Bitcoin to ήταν Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, όταν κάποιος χρήστης χάσει τους κωδικούς εισόδου για το ψηφιακό του πορτο- φόλι χάνει και τη πρόσβαση στα bitcoins μέσα σε αυτό.

Τα χαμένα bitcoins παραμένουν ακόμα στην αλυσίδα των blocks, μέχρι ο κάτοχος να εισάγει τους σωστούς κωδικούς για το ψηφιακό πορτοφόλι που αυτά ανήκουν. Συχνοί λόγοι απώλειας του κωδικού εισόδου είναι η αμέ- λεια και ο θάνατος του χρήστη χωρίς να γνωστοποιήσει το κωδικό εισόδου στους κληρονόμους του. Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιοι χρήστες αποθηκεύουν το κωδικό εισόδου τους στο σκληρό δίσκο του υπολογι- στή χωρίς να τον απομνημονεύσουν και όταν προκύψει κάποιο τεχνικό πρόβλημα στο σκληρό δίσκο, χάνουν τη πρόσβαση στο ψηφιακό τους πορτοφόλι.

Το Bitcoin είναι περιουσιακό στοιχείο, αλλά και δί- κτυο ταυτόχρονα. Οι κίνδυνοι που το επηρεάζουν είναι όχι μόνο αυτοί που επηρεάζουν τα περιουσιακά στοιχεία γενικά, αλλά και πιθανά τεχνικά προβλήματα που μπο- ρεί να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία ίσως και την κα- τάρρευση ολόκληρου του Bitcoin δικτύου.

Η αποκεντροποιημένη φύση του αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, αλλά και ταυτόχρονα μειονέκτημά του. Πλεονέκτημα για όλους τους λόγους που έχουν προανα- φερθεί, αλλά και μειονέκτημα από την άποψη ότι αν προκύψουν κάποια προβλήματα είναι δύσκολο να απα- ντηθούν τα ερωτήματα: Πως και ποιος θα τα επιλύσει..

Γενικά τα κρυ- πτονομίσματα έχουν υψηλό νομοθετικό ρίσκο regulato- ry risk επειδή οι κυβερνήσεις ίσως θεσπίσουν νόμους για να ελέγξουν, φορολογήσουν ή και να απαγορεύσουν τη χρήση τους. Δεν υπάρχει ομοιομορφία γύρω από το νομοθετικό πλαίσιο για το Bitcoin αφού είναι διαφορετι- κό από χώρα σε χώρα και σε ορισμένες χώρες δεν υπάρ- χει καν κάποιος νόμος για αυτό.

Οι καλύτεροι πάροχοι εξόρυξης cloud

Έμμεσα οι κυβερνήσεις μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον του Bitcoin με την χρήση ευνοικών ή μη φορολογικών και άλλων ρυθμίσεων. Οι μη αναστρέψιμες συναλλαγές, η ψευδώνυμη φύση του Bitcoin που προσφέρει κάποια μορφή ανωνυμίας, καθώςκαιηάμεσημεταβίβαση-ρευστοποίησητωνκλεμμένων bitcoins ακόμα και μετά τη διαπίστωση της κλοπής, έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των εγκληματιών και των hackers. Η κοινότητα του Bitcoin έχει υποχρέωση να συνεργαστεί με τις ανεξάρτητες και άλλες αρχές, για τη διατήρηση της καλής φήμης του, ώστε να μην γίνει η χρήση του συνώνυμη με την παραβατικότητα.

Αν κάποιος hacker αποκτήσει πρόσβαση στο ψηφια- κό μας πορτοφόλι και κλέψει τα Bitcoin που βρίσκονται σε αυτό, δεν θα μπορούμε να τα ανακτήσουμε σε αντίθε- ση με τις τράπεζες όπου φροντίζουν την αποζημίωση των πελατών τους σε περίπτωση που πέσουν θύματα επιθέσεων από hackers.


 • Πώς να Mine Bitcoin Μετρητά.
 • Πώς δουλεύουν τα πορτοφόλια χαρτιού bitcoin.
 • Account Options;
 • Έναν άλλο προβληματισμό αποτελεί η αμοιβή που λαμβάνουν οι εξορύχοι για τη συμμετοχή τους στη δια- δικασία της εξόρυξης. Η αμοιβή τους αποτελείται από τα νέα Bitcoin που κυκλοφορούν στην αγορά ανά 10 λεπτά καθώς και από τα κόστη των συναλλαγών που εγκρί- νουν. Η αμοιβή από τη δημιουργία νέων Bitcoin μειώνε- ται συνεχώς επειδή όπως έχει ήδη αναφερθεί, σύμφωνα με το πρωτόκολλο ο ρυθμός των νέων Bitcoin που βγαί- νουν στην αγορά υποδιπλασιάζεται ανά 4 χρόνια.

  Αν τα κόστη συναλλαγών αυξηθούν θα γίνει λιγότερο ελκυστι- κή η χρήση του Bitcoin, ενώ αν δεν αυξηθούν, όλο και λιγότεροι εξορύχοι θα βρίσκουν τη διαδικασία της εξό- ρυξης δελεαστική στο μέλλον επειδή δεν θα μπορούν να καλύψουν τα κόστη τους π. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θέσει την ασφά- λεια όλου του Bitcoin δικτύου σε ρίσκο αφού οι εξορύχοι θα είναι όλο και λιγότεροι, το δίκτυο δεν θα είναι πια αποκεντροποιημένο αλλά θα εξαρτάται αποκλειστικά στους λίγους εναπομείναντες εξορύχους και αυτό θα κά- νει το δίκτυο πιο επιρρεπής στις επιθέσεις από hackers.

  Όπως έχουμε αναφέρει το Bitcoin αποτελεί και δί- κτυο, οπότε είναι σημαντικό να εξετάσουμε τη δομή του για να βγάλουμε συμπεράσματα για το πόσο εφικτή είναι διαχρονικά η ομαλή λειτουργία, αλλά και η επέ- κτασή του στο μέλλον. Το Bitcoin δίκτυο χρησιμοποιεί λογισμικό ανοικτού κώδικα και προσφέρει ευελιξία στους προγραμματιστές να αντιμετωπίσουν πιθανά προβλή- ματα που ίσως προκύψουν, αλλά ήδη υπάρχουν κάποια που προβληματίζουν.


  • Λατρεύω το bitcoin, αλλά μισώ το bitcoin: οικονομολόγος.
  • Altcoin - τι είναι αυτό; Τα πιο δημοφιλή altcoins, κρυπτογραφικό λεξικό. μάρκες.
  • Τα πιο δημοφιλή altcoins;
  • Ο όγκος των Bitcoin συναλλαγών αυξάνεται συνεχώς από χρονιά σε χρονιά και ένα δυνητικό πρόβλημα είναι η δυνατότητα κλιμάκωσης της χρήσης του Bitcoin. Το μέγεθος του κάθε block που δημιουργείται ανά 10 λε- πτά, είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να εμπεριέχει δεδομένα χωρητικότητας μέχρι 1 ΜΒ. Αυτό επιτρέπει στο δίκτυο να επεξεργάζονται μόλις 7 συναλλαγές το δευτερόλεπτο σε αντίθεση με το δίκτυο της Visa το οποίο μπορεί να επεξεργάζεται μέχρι και Τα υψηλότερα κόστη συ- ναλλαγών θα αντιμετωπίσουν το παραπάνω πρόβλημα που αναφέραμε για τις αμοιβές των εξορύχων, αλλά ίσως τότε πολλοί χρήστες να βρίσκουν την αποστολή Bitcoin ακριβή.

   Από την άλλη μεριά, αν αυξηθεί το μέγε- θος των blocks, θα χαθεί η αποκεντροποιημένη φύση του Bitcoin από μεγάλες εταιρείας τεχνολογίας για τε- χνικούς λόγους που δεν θα αναλύσουμε-running full nodes. Ο ψηφιακός κόσμος εγκυμονεί κινδύνους αυθεντικό- τητας των προϊόντων και υπηρεσιών που βρίσκονται σε αυτόν και αντίστοιχα στη περίπτωση του Bitcoin υπάρ- χουν πολλών ειδών απάτες, τόσο από κάποια ανταλλα- 6. Οι εται- ρείες αυτού του είδους λειτουργούν με βάση το σχήμα Πόντσι Ponzi scheme σύμφωνα με το οποίο οι παλαιό- τεροι επενδυτές πληρώνονται από τα κεφάλαια των με- ταγενέστερων επενδυτών.

   Όταν δεν θα υπάρχουν νέοι επενδυτές το σχέδιο αποπληρωμής καταρρέει.

   Λατρεύω το bitcoin, αλλά μισώ το bitcoin: οικονομολόγος

   Όλοι οι παραπάνω κίνδυνοι, η πιθανή ανακάλυψη ενός καλύτερου ψηφιακού νομίσματος, καθώς και η υψηλή μεταβλητότητα των τιμών του Bitcoin, το καθι- στούν ως μια από τις πιο ριψοκίνδυνες επενδύσεις που προσφέρει όμως ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Αναμφίβολα μιλάμε για ένα καινοτόμο κρυπτονόμι- σμα με πολλά πλεονεκτήματα, αλλά πριν αποφασίσετε να επενδύσετε σε αυτό πρέπει να λάβετε υπ όψιν σας τους ανωτέρω κινδύνους, ορισμένοι εκ των οποίων σύ- ντομα θα εξαλειφθούν.

   Εξειδικευμένες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπη- ρεσιών σχεδιάζουν να αφομοιώσουν τη τεχνολογία των blocks σαν ένα μητρώο για το ποιός κατέχει τι, αντί για μια σειρά από εσωτερικά λογιστικά βιβλία, το οποίο θα τους δώσει πιο αποτελεσματικές πρακτικές και εξοικο- νόμηση κόστους. Πιο συγκεκριμένα η ισπανική τράπεζα Santander υπολογίζει ότι η χρήση της τεχνολογίας των blocks θα μπορούσε να εξοικονομήσει στις τράπεζες μέ- χρι και 20 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο έως το Για παρά- δειγμα, ο τρόπος λειτουργίας του Bitcoin δικτύου έχει βελτιωθεί σε αρκετούς τομείς αλλά χρειάζονται περαιτέ- ρω αναβαθμίσεις, όπως επίσης ότι η ασφάλεια των αν- ταλλακτηρίων πρέπει να γίνει απόρθητη από τις επιθέ- σεις των hackers.