Bitcoin ανεπιβεβαίωσε τις αμοιβές συναλλαγών

Ο χρόνος επιβεβαίωσης και εκκαθάρισης συναλλαγών μειώνεται δραματικά, ανεξάρτητα μάλιστα από τη γεωγραφική θέση των συναλλασσόμενων.

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) - Bitcoin

Τα περισσότερα πλέον διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δοκιμάζουν πιλοτικά τη νέα τεχνολογία προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές της σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχουν [13]. Ως μέσο διεκπεραίωσης πληρωμών, η τεχνολογία blockchain θα μπορεί να απλοποιήσει και να επιταχύνει τη διαδικασία επιβεβαίωσης πληρωμών.

Για παράδειγμα, στη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων με τον όρο Cash Against Documents CAD , ο παραλήπτης των εμπορευμάτων πρέπει να περιμένει από αρκετές ώρες έως και μερικές ημέρες για να παραλάβει τα εμπορεύματα, μέχρι ο μεταφορέας να λάβει τη βεβαίωση για λογαριασμό του αποστολέα ότι το τίμημα έχει καταβληθεί. Σε ένα περιβάλλον το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία blockchain η επιβεβαίωση θα είναι άμεση μερικά λεπτά και μάλιστα μπορεί να γίνει απευθείας από τον παραλήπτη στον αποστολέα, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων τράπεζας.

Ιδιαίτερη αξία έχει η νέα τεχνολογία στην επεξεργασία ασφαλιστικών αξιώσεων, η οποία μπορεί να είναι εξαιρετικά περίπλοκη για διάφορες αιτίες, όπως απατηλές αξιώσεις ασφαλισμένων, κατακερματισμένα δεδομένα, μη ενεργά ασφαλιστήρια κ. Καθώς η τεχνολογία blockchain αποτελεί ουσιαστικά έναν νέο τρόπο καταχώρησης και αποθήκευσης πληροφοριών με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται μία αλληλένδετη αλυσίδα δεδομένων, αποτρέποντας διπλές εγγραφές, κακόπιστες καταχωρήσεις κ. Επιπλέον, η τεχνολογία θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε λογιστικές καταχωρήσεις εταιρειών, καθώς μειώνει σημαντικά την πιθανότητα σφαλμάτων και εξασφαλίζει, τουλάχιστον σε βαθμό μεγαλύτερο από τις σημερινές πρακτικές, την ακεραιότητα των εγγραφών.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η καταχώριση δεδομένων μπορεί να συνδυαστεί με επιπρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες οι οποίες ενσωματώνονται στην εκάστοτε πλατφόρμα.

EMERGENCY BITCOIN VIDEO! (Worst Case Trading Targets)

Για παράδειγμα, σε μία πειραματική εφαρμογή της τεχνολογίας από το χρηματιστήριο του ΝASDAQ το , καταχωρήθηκε η κυριότητα κινητών αξιών των χρηστών, όπως τηρείται από την κεντρική αρχή CSD , και στη συνέχεια αποδόθηκαν δικαιώματα ψήφου μέσω tokens, ώστε οι χρήστες να μπορούν να «ξοδεύουν» tokens και να ψηφίζουν στις συνελεύσεις εφόσον ήταν και φορείς του αντίστοιχου δικαιώματος ψήφου. Ιδιαίτερη σημασία μπορεί να έχει η νέα τεχνολογία στην καταχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας όπου η απόδειξη της κυριότητας και της χρονικής προτεραιότητας μπορεί να είναι δυσχερής και δαπανηρή, σε αντίθεση με την τεχνολογία blockchain η οποία μπορεί να προσφέρει βεβαιότητα για τις εν λόγω καταχωρήσεις.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να είναι εξαιρετικά χρήσιμες και στην αντιμετώπιση των απομιμητικών προϊόντων επιτρέποντας τη χρήση ασφαλών και μη τροποποιήσιμων πιστοποιητικών από τις τελωνειακές και αστυνομικές αρχές. Έξυπνα συμβόλαια smart contracts. Ο όρος «έξυπνα συμβόλαια» αναφέρεται σε ψηφιοποιημένα συμβόλαια στα οποία έχει ενσωματωθεί κώδικας υπό τη μορφή Αν — [συμβεί] αυτό — τότε [θα συμβεί] — εκείνο if —this — then — that, εν συντομία IFTTT , τα οποία εκτελούνται αυτόματα αν πληρωθούν οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.

Αν και τα συμβόλαια αυτά υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια στην πιο απλή μορφή τους, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση ενός αυτόματου πωλητή, η ενσωμάτωσή της λειτουργίας τους μέσα από την τεχνολογία blockchain τους δίνει νέες δυνατότητες. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί ο λεγόμενος διακόπτης εκκίνησης starter interrupter , δηλαδή, η συσκευή η οποία έχει ενσωματωμένο ένα τέτοιο συμβόλαιο, το οποίο εκτελείται αυτόματα σε περίπτωση που παραβιαστούν οι όροι χρηματοδότησης για την απόκτηση του αυτοκινήτου οπότε και δεν επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα [15].

Η τεχνολογία blockchain όχι μόνο καταργεί την ανάγκη για την ύπαρξη τρίτων μερών, αλλά εξασφαλίζει ότι όλοι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του συμβολαίου και ότι οι συμβατικοί όροι θα εκπληρώνονται αυτόματα όταν πληρωθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη σε ένα έξυπνο συμβόλαιο διαπραγματεύονται τους βασικούς όρους, όπως προδιαγραφές των προϊόντων, ποσότητα, τίμημα, χρόνο και τόπο εκπλήρωσης μέσω της blockchain, σε μία διαδικασία η οποία μοιάζει με την διαπραγμάτευση παραγώγων συμβολαίων σε ηλεκτρονική εξωχρηματιστηριακή OTC πλατφόρμα.

Αν εκατομμύρια υπολογιστές βεβαιώσουν ότι η Alice καταβάλει στον Bob Ευρώ την 8η Απριλίου στις 4μ.

Recommended

Το παράδειγμα του διακόπτη εκκίνησης είναι ακόμη πιο χαρακτηριστικό των δυνατοτήτων του συνδυασμού των έξυπνων συμβολαίων και της τεχνολογίας blockchain. Αντί ο προγραμματισμός του λογισμικού συμβολαίου contractware να καθορίζεται από τον δανειστή, θα καθορίζεται και θα εκτελείται από την πλατφόρμα blockchain. Κανένα από τα μέρη δεν χρειάζεται να εμπιστεύεται το άλλο για την εκτέλεση του συμβολαίου αλλά την ουδέτερη πλατφόρμα blockchain, η οποία θα εκτελεί τους σχετικούς συμβατικούς όρους όταν πληρωθούν οι προσυμφωνημένες προϋποθέσεις [16].


  1. Bitcoin εμπόριο ναι ή όχι.
  2. Η τεχνολογία Blockchain, οι εφαρμογές της και οι νομικές πτυχές της.
  3. Offshore Λογαριασμός Exchange Bitcoin.
  4. Αναφορά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Bitcoin Blackmail;
  5. Μπορείτε να κάνετε δική μου bitcoins με CPU.
  6. Λεξιλόγιο - Bitcoin.

Η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας μπορεί να μειώσει τις δαπάνες και τους πιστωτικούς κινδύνους για τους δανειστές, καθώς η εκτέλεση των όρων των συμβολαίων θα γίνεται αυτοματοποιημένα και το ποσοστό ανάκτησης του αντικειμένου εξασφάλισης θα είναι υψηλότερο. Αυτό με τη σειρά του θα μειώσει το κόστος χρηματοδότησης, με χαμηλότερα επιτόκια, τουλάχιστον για όσους οφειλέτες αποδεχτούν την αυστηρότητα και την ακαμψία των όρων ενός έξυπνου συμβολαίου. Η ψηφιακή διακυβέρνηση και ηλεκτρονική ψηφοφορία καθίσταται πλέον πολύ πιο ασφαλής καθώς εκτός από την κρυπτογράφηση των δεδομένων με μέθοδο που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την παραποίησή τους, διασφαλίζεται και η διαφάνεια αφού οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν ότι οι ψήφοι τους μετρήθηκαν και ότι το περιεχόμενό τους δεν αλλοιώθηκε.

Η τεχνολογία blockchain διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα αναζητούσε κανείς σε μία πλατφόρμα διαδικτυακής ψηφοφορίας.

Πώς λειτουργούν οι Ανταλλαγές Bitcoin;

Δεν επιτρέπει αλλαγές του παρελθόντος, αλλοιώσεις του παρόντος, ούτε και τροποποίηση του τρόπου πρόσβασης στο σύστημα. Κυρίως όμως, κάθε κόμβος με πρόσβαση στο σύστημα μπορεί να «βλέπει» τα ίδια αποτελέσματα και κάθε ψήφος μπορεί να αναχθεί με βεβαιότητα στην πηγή της, χωρίς διακυβεύεται η ανωνυμία των ψηφοφόρων. Ένας άλλος τομέας στον οποίο η νέα τεχνολογία θα έβρισκε σημαντικές εφαρμογές είναι αυτός των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, αφού οι δωρητές θα είναι σε θέση να διαπιστώνουν με βεβαιότητα και διαφάνεια πού χρησιμοποιούνται τα χρήματά τους. Πέραν αυτού, η blockchain διευκολύνει την πιο αποτελεσματική διανομή των κεφαλαίων κι ενισχύει τις δυνατότητες παρακολούθησής τους.

Η δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας με την τεχνολογία blockchain θα επιτρέψει την καλύτερη προστασία της ασφάλειας ως τρίπτυχο που εμπεριέχει την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων μέσω της κρυπτογράφησης, αλλά κυρίως θα επιτρέπει τη διαχείρισή τους από τους χρήστες αποκλειστικά σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες σύμφωνα με τις περιστάσεις.

Η νέα τεχνολογία επιτρέπει την αποθήκευση κρυπτογραφημένων προσωπικών δεδομένων στην blockchain, τα οποία θα μοιράζονται επιλεκτικά από τον δικαιούχο τους. Ο αριθμός hash ενός δεδομένου ταυτοποίησης μπορεί να παρέχεται σε έναν πάροχο υπηρεσίας, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να έχει πρόσβαση ή να αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αυτή η προσέγγιση που έχει στο επίκεντρο τον χρήστη, αποκαλείται συχνά και ως «αυτό — κυριαρχική ταυτότητα» self — sovereign identity [17]. Επιπλέον, θα είναι δυνατή η συγχώνευση περισσότερων δεδομένων ταυτοποίησης ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης, κωδικοί πρόσβασης, μητρώα κοινωνικής ασφάλισης κ. Ως έξυπνες χαρακτηρίζονται οι συσκευές οι οποίες συνδέονται στο διαδίκτυο, αλληλοεπιδρώντας με τον κάτοχό τους και μεταξύ τους, παρέχοντας και λαμβάνοντας συνεχώς δεδομένα.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη απόδοση, βέλτιστη κατανάλωση ενέργειας, οι συσκευές διατηρούνται σε καλύτερη κατάσταση ενώ ελέγχονται και από απόσταση. Η κρυπτογράφηση των δεδομένων των εν λόγω συσκευών σε βάση δεδομένων blockchain παρέχει υψηλότερο επίπεδο προστασίας και μετάδοσης των πληροφοριών. Ο αμετάβλητος χαρακτήρας της τεχνολογίας blockchain την καθιστά κατάλληλη για σκοπούς όπως η παρακολούθηση των προϊόντων όπως αλλάζουν κατοχή στην εφοδιαστική αλυσίδα. Καταχωρήσεις στην βάση της blockchain μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δρομολόγηση γεγονότων στην αλυσίδα προμήθειας όπως π.

H τεχνολογία blockchain προσφέρει ένα νέο δυναμικό τρόπο για την οργάνωση και παρακολούθηση δεδομένων και προϊόντων. Επιπλέον, αισθητήρες που τίθενται επί των προϊόντων παρέχουν πλήρη διαφάνεια και ακριβή γνώση της διαδικασίας προμήθειας προϊόντων καθώς παρέχουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την τοποθεσία και την κατάστασή τους, καθώς μεταφέρονται στην παγκόσμια αγορά. Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte και του σωματείου εταιρειών μηχανογράφησης κι εφοδιαστικής αλυσίδας στις Η. ΜΗΙ το , παρόμοιοι αισθητήρες χρησιμοποιούνταν ήδη σχεδόν από τις μισές εταιρείες του χώρου ενώ η υιοθέτησή τους προβλέπεται να είναι σχεδόν καθολική τα επόμενα χρόνια.

Η τεχνολογία blockchain θα αποθηκεύει, διαχειρίζεται, προστατεύει και μεταφέρει τις έξυπνες αυτές πληροφορίες με τον βέλτιστο τρόπο, παρέχοντας διαφάνεια σε πραγματικό χρόνο καθώς όλοι οι συμμετέχοντες υπολογιστές θα τηρούν και από ένα πλήρως ενημερωμένο αρχείο αυτών των δεδομένων.

Βρουστούρης (MPI HELLAS): Η τριλογία του bitcoin

Ένα από τα βασικά ζητήματα στον τομέα της διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι η περιπλοκότητα των δικαιωμάτων κτήσης, η κατανομή των αμοιβών και η διαφάνεια λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Η τεχνολογία blockchain σε συνδυασμό με τα έξυπνα συμβόλαια μπορεί να παρέχει μία πλήρη και ακριβή βάση δεδομένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εξασφαλίζοντας διάφανη κατανομή των αμοιβών σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους δικαιούχους σε διαφορετικά επίπεδα.

Η χρήση ψηφιακών νομισμάτων για την άμεση καταβολή των αμοιβών από τους χρήστες θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο την βέλτιστη διαχείριση των εν λόγω δικαιωμάτων. Όπως είναι φυσιολογικό, η νέα τεχνολογία, ως ένας νέος τρόπος καταχώρησης και αποθήκευσης δεδομένων, θα πρέπει καταρχάς να εξεταστεί υπό το πρίσμα του δικαίου της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ερωτήματα όπως ποιος θα θεωρείται ο υπεύθυνος της επεξεργασίας και ποιος ο εκτελών την επεξεργασία θα είναι δύσκολο να απαντηθούν κυρίως σε ανοιχτές χωρίς άδεια — permissionless πλατφόρμες blockchain. Αλλά και τα δικαιώματα όπως το δικαίωμα διαγραφής ή ενημέρωσης των προσωπικών δεδομένων είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν σε μία βάση δεδομένων η οποία τηρείται ταυτόχρονα σε χιλιάδες αντίτυπα και στην οποία είναι αδύνατον να τροποποιηθούν, πόσο μάλλον να αφαιρεθούν δεδομένα και μάλιστα με τον τρόπο που απαιτεί ο νέος Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων GDPR.

Ο νομικός χαρακτηρισμός των κρυπτονομισμάτων είναι προϋπόθεση για τη νομική τους αντιμετώπιση και τη συστηματική τους ένταξη στο αντίστοιχο σύνολο κανόνων δικαίου. Αν και το όνομα παραπέμπει σε νομίσματα, η απάντηση δεν είναι τόσο προφανής καθώς σχεδόν κανένα από τα κρυπτονομίσματα δεν λειτουργεί ως νόμισμα. Όπως αναφέραμε ανωτέρω σχεδόν κάθε πρωτόκολλο ανοιχτής blockchain προβλέπει την δημιουργία tokens για παράδειγμα το ether για την πλατφόρμα του ethereum τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στην πλατφόρμα αυτή.

Για να είναι δυνατή η χρήση του πρωτοκόλλου, ή η συνομολόγηση και η εκπλήρωση ενός έξυπνου συμβολαίου, οι συμμετέχοντες σε μία συναλλαγή πρέπει να διαθέτουν tokens του πρωτοκόλλου αυτού στη διάθεσή τους. Επομένως, η φύση και η λειτουργία των κρυπτονομισμάτων προσιδιάζει περισσότερο σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία η αξία των οποίων αξία είναι συνδεδεμένη και υπάρχει μόνο μέσα στο οικοσύστημα λειτουργίας ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου blockchain παρά σε νόμισμα. Η αξία δε αυτή καθορίζεται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου, τις λειτουργικές του δυνατότητες και εν τέλει την απήχησή και τη διάδοσή του στην κοινότητα στην οποία απευθύνεται.

Οι εταιρείες αυτές δημιουργούν υπηρεσίες οι οποίες βασίζονται στην αποκεντρωμένη συν-δημιουργία, εξαρτώνται από την διάδοση των tokens και η βασική, αν όχι η μόνη, πηγή εσόδων είναι η αύξηση της αξίας των tokens ανάλογα με την επιτυχία της «οικονομίας» τους.

Επίσης, σύμφωνα με το Δικαστήριο της ΕΕ οι πράξεις που αφορούν μη συμβατικά νομίσματα, δηλαδή νομίσματα που δεν αποτελούν εκ του νόμου μέσα πληρωμής σε μία ή περισσότερες χώρες, είναι χρηματοπιστωτικές πράξεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μη συμβατικά νομίσματα γίνονται δεκτά από τους συναλλασσόμενους ως εναλλακτικό, σε σχέση με τα συμβατικά νομίσματα, μέσο πληρωμής και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως μέσα πληρωμής [22]. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την απόφαση παραπομπής του αιτούντος δικαστηρίου Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Σουηδίας στην ανωτέρω υπόθεση, η διεύθυνση bitcoin [σσ.

Περαιτέρω, σύμφωνα με έκθεσή της τον Φεβρουάριο του , η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θεωρεί τα εικονικά νομίσματα, όπως το Bitcoin ως μία μορφή χρήματος, όπως ορίζεται στην οικονομική επιστήμη, αλλά ούτε και από νομικής απόψεως [23]. Για τους σκοπούς της εν λόγω έκθεσης, η ΕΚΤ όρισε τα εικονικά νομίσματα ως «μία ψηφιακή αποτύπωση αξίας, η οποία δεν εκδίδεται από μία κεντρική τράπεζα, χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή ένα ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, η οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική του — παραδοσιακού — χρήματος».

Για την ΕΚΤ, η υφιστάμενη ρύθμιση που ισχύει για τον παραδοσιακό οικονομικό τομέα δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθώς δεν υπάρχουν τα παραδοσιακά οικονομικά μέρη, και κατηγοριοποιεί το bitcoin ως «μετατρέψιμο αποκεντρωμένο εικονικό νόμισμα». Η πλέον δημοφιλής, σήμερα, εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain, τα εικονικά νομίσματα, εγείρουν σημαντικά ζητήματα που άπτονται ευθέως του δικαίου του καταναλωτή, λόγω ορισμένων μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν και ειδικότερα:.

Καθώς οι γλώσσες προγραμματισμού είναι λιγότερο αμφίσημες σε σχέση με τις ανθρώπινες γλώσσες, αυτό συνεπάγεται μικρότερη αβεβαιότητα σχετικά με την ερμηνεία των όρων ενός έξυπνου συμβολαίου: δύο άνθρωποι μπορεί να αποδώσουν διαφορετικό νόημα στις ίδιες λέξεις, όχι όμως και δύο υπολογιστές στον κώδικα ενός έξυπνου συμβολαίου. Συνεπώς, τα περιθώρια διαφορετικών ερμηνειών των συμβατικών όρων περιορίζονται σημαντικά αν όχι εξαλείφονται κατά την εκτέλεσή τους.

Από την άλλη πλευρά η τροποποίηση λόγω π. Η διασύνδεση των έξυπνων συμβολαίων με βάσεις δεδομένων κρατικές ή ιδιωτικές προκειμένου να ενημερώνονται αυτόματα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και ο διαχωρισμός των όρων σε τροποποιήσιμους και μη, είναι μερικές από τις λύσεις που έχουν προταθεί [24]. Επίσης, λόγω της διασυνοριακής φύσης των συναλλαγών σε μία πλατφόρμα blockchain, σε ορισμένες περιπτώσεις θα είναι δύσκολο να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία θέτουν ως κριτήρια οι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, όπως ο τόπος κατοικίας των μερών, ο τόπος κατάρτισης μίας σύμβασης, ο τόπος εκπλήρωσης κλπ, ώστε να προσδιοριστεί το εφαρμοστέο δίκαιο σε περίπτωση που αυτό δεν έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Τέλος, η πιο σημαντική νομική πτυχή από την εφαρμογή των έξυπνων συμβολαίων είναι αδιαμφισβήτητα το στάδιο της εκτέλεσης και κατά πόσο οι αυστηροί όροι αυτόματης εκπλήρωσης των συνεπειών σε βάρος του μη συμμορφούμενου μέρους συνάδουν με το δημόσιο χαρακτήρα των πράξεων εκτέλεσης. Αντίστοιχη είναι και η προβληματική στο πτωχευτικό δίκαιο: στο παράδειγμα του διακόπτη εκκίνησης, θα προστατεύεται ο οφειλέτης και θα μπορεί να κάνει χρήση του αυτοκινήτου του αν τεθεί σε καθεστώς πτωχευτικής ή προπτωχευτικής διαδικασίας κατά την οποία αναστέλλονται οποιεσδήποτε πράξεις εκτέλεσης κατά του οφειλέτη.

Εκτός από την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας και των δυνατοτήτων ψηφιακής διακυβέρνησης στους υφιστάμενους εταιρικούς τύπους, μέσω της blockchain έχει δημιουργηθεί ένας εντελώς νέος τύπος οργανισμού, ο ονομαζόμενος «αποκεντρωμένος αυτόνομος οργανισμός» ή DAO, η λειτουργία του οποίου από το καταστατικό, τους όρους διοίκησης μέχρι το σύνολο των συναλλαγών , είναι αποτυπωμένη σε έξυπνα συμβόλαια τα οποία «τρέχουν» σε πλατφόρμα blockchain [25].

Την ίδια τύχη θα είχε και ο Ελληνικός χρυσός κατά την εισβολή των Γερμανών στη χώρα στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, όπως και έγινε αλλού, αν δεν είχε αποσυρθεί έγκαιρα από τo θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Ένα άλλο διαφορετικό παράδειγμα από την σχετικά πρόσφατη ιστορία που σχετίζεται με τον πολιτικό κίνδυνο, είναι η περίπτωση της κατάσχεσης του χρυσού των ιδιωτών το στην Αμερική επί προεδρίας Franklin D.

Roosevelt, καθιστώντας έτσι σαφές ότι ο απόλυτος ρυθμιστής της κυκλοφορίας του νομίσματος είναι το κράτος. Μα καλά, μπορούν να γίνουν αυτά σήμερα; Πιθανότατα.